Kancelaria - zakres usług

Kancelaria zapewnia swoim klientom:

W zakresie prawa karnego i karno-skarbowego:

 • obronę osób na wszystkich etapach postępowań przygotowawczych prowadzonych przez organy ścigania, w tym także w postępowaniach szczególnych
 • obronę przed Sądami grodzkimi, rejonowymi, okręgowymi i apelacyjnymi na terenie całego kraju
 • reprezentowanie pokrzywdzonych, pomoc w zagwarantowaniu ich praw w toku postępowań przygotowawczych i sądowych
 • obronę w postępowaniu wykonawczym i związanym z wykonaniem prawomocnych orzeczeń sądowych

W zakresie prawa podatkowego:

 • reprezentowanie w postępowaniach podatkowych oraz kontrolach podatkowych
 • sporządzanie odwołań od orzeczeń organów skarbowych oraz skarg do WSA
 • wydawanie opinii prawnych oraz formułowanie wniosków do organów skarbowych o wydanie interpretacji w zakresie prawa podatkowego

W zakresie prawa administracyjnego:

 • reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych
 • sporządzanie odwołań od orzeczeń organów administracji oraz Samorządowych Kolegiów Odwoławczych
 • sporządzanie skarg do WSA oraz reprezentowanie w postępowaniu sądowo administracyjnym

W zakresie prawa cywilnego:

 • sporządzanie przedsądowych wezwań
 • reprezentowanie interesów osób fizycznych i prawnych przed sądami wszystkich instancji na terenie Polski w procesach i postępowaniach nieprocesowych
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym

W zakresie prawa rodzinnego:

 • reprezentowanie osób fizycznych w sprawach rozwodowych oraz o podział majątku wspólnego
 • dochodzenie alimentów na rzecz osób uprawnionych

W zakresie prawa handlowego i gospodarczego:

 • bieżącą obsługę prawną w zakresie prawa spółek handlowych
 • przeprowadzanie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • zakładanie i likwidację spółek, fundacji i stowarzyszeń
 • opracowywanie umów stosowanych w obrocie gospodarczym
 • sporządzanie projektów statutów, regulaminów oraz innych aktów prawnych
 • monitorowanie realizacji umów oraz windykacji należności

Adwokat Katowice
Prawa są jak pajęczyny, poprzez które przedostają się wielkie muchy,
a w których więzną małe
Monteskiusz