Blog

« wróć do wpisów

Sąd informuje pracodawcę o zakazie wykonywania pracy przez pracownika

2020-08-04, Adwokat Katowice Kamil Draga

Trzeba pamiętać, że w postępowaniu karnym Sąd poza wymierzeniem kary (np. grzywny, ograniczenia wolności czy pozbawienia wolności) może na podstawie art. 39 pkt 2) orzec tzw. środek karny, który polega na zakazie zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

W powiązaniu z tym przepisem jest regulacja zawarta w kodeksie karnym wykonawczym – tj. art 180 – w oparciu o który to przepis, Sąd jest zobligowany w razie orzeczenia zakazu zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania określonego zawodu, sąd przesyła odpis wyroku właściwemu organowi administracji rządowej lub samorządu terytorialnego oraz pracodawcy albo instytucji, w której skazany zajmuje objęte zakazem stanowisko lub wykonuje objęty zakazem zawód. Co więcej - jeżeli skazany zajmuje stanowisko kierownicze lub inne odpowiedzialne stanowisko, sąd przesyła odpis wyroku również właściwej jednostce nadrzędnej. W odpisie wyroku nie ujawnia się danych pokrzywdzonego.

Z kolei w razie orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej, na podstawie art. 181 k.k.w. sąd przesyła odpis wyroku odpowiedniemu organowi administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, właściwemu dla miejsca zamieszkania skazanego lub dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej objętej zakazem.

Ponadto co równie istotne - pracodawcy lub instytucje wymienione w art. 180 i 181 k.k.w. podejmują stosowne decyzje i bezzwłocznie zawiadamiają o tym sąd, który w razie stwierdzenia nieprawidłowości nakazuje je usunąć.

Orzeczony w wyroku skazującym w sprawie karnej zakaz prowadzenia działalności gospodarczej ma ten skutek, że skazany na taką karę nie może prowadzić żadnej działalności gospodarczej, również przez pełnomocnika - zgodnie z art. 95 § 2 k.c. czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego, a więc pełnomocnik wykonuje czynności na rachunek i rzecz mocodawcy. Ponadto orzeczenie przedmiotowego zakazu skutkuje wykreśleniem skazanego z ewidencji działalności gospodarczej i niemożnością ponownego wpisu do tej ewidencji w okresie obowiązywania zakazu.


Adwokat Kamil Draga

« wróć do wpisów 
Adwokat Katowice
Prawa są jak pajęczyny, poprzez które przedostają się wielkie muchy,
a w których więzną małe
Monteskiusz


Kancelaria Adwokacka

adwokat Kamil Draga

ul. Wita Stwosza 7/217
40-040 Katowice

tel. kom. 506 227 786
tel. (fax) 32 494-05-40

Linki