Blog

« wróć do wpisów

Nowela kodeksu postępowania cywilnego – tzw. zażalenie poziome

2020-01-13, Adwokat Katowice Kamil Draga

Nowelizacja kpc która obowiązuje od 7 listopada 2019r. wprowadziła instytucję tzw. zażalenia poziomego, a więc środka odwoławczego, który nie jest rozpoznawany przez sąd wyższego rzędu (sąd okręgowy czy apelacyjny), lecz przez inny skład tego samego sądu. Bez wątpienia takie rozwiązanie pozwoli jak się zdaje przyspieszyć rozpoznawanie zażaleń, już choćby z tego powodu, że odpadnie obowiązek przesyłania, a następnie odsyłania akt sprawy pomiędzy sądami różnych instancji. Wyjątkowo sprawa trafi do sądu drugiej instancji wtedy, gdy w sądzie pierwszej instancji nie będzie możliwe utworzenie innego składu, a więc w praktyce będzie dotyczyło to stosunkowo małych sądów rejonowych.

Przepisem wprowadzającym omawianą tutaj zmianę jest art. 394 1a zgodnie z którym:
Zażalenie do innego składu sądu pierwszej instancji przysługuje na postanowienia tego sądu, których przedmiotem jest:
1) odmowa zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie;
2) oddalenie opozycji przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego oraz niedopuszczenie interwenienta do udziału w sprawie wskutek uwzględnienia opozycji;
3) rygor natychmiastowej wykonalności;
4) wstrzymanie wykonania prawomocnego orzeczenia do czasu rozstrzygnięcia skargi o wznowienie postępowania;
5) stwierdzenie prawomocności orzeczenia;
6) skazanie świadka, biegłego, strony, jej pełnomocnika oraz osoby trzeciej na grzywnę, zarządzenie przymusowego sprowadzenia i aresztowania świadka oraz odmowa zwolnienia świadka i biegłego od grzywny i świadka od przymusowego sprowadzenia;
7) odmowa uzasadnienia orzeczenia oraz jego doręczenia;
8) sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa;
9) zwrot zaliczki, zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz wynagrodzenie biegłego, mediatora i należności świadka, a także koszty przyznane w nakazie zapłaty, jeżeli nie wniesiono środka zaskarżenia od nakazu;
10) oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego;
11) zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem;
12) odrzucenie zażalenia;
13) odrzucenie skargi na orzeczenie referendarza sądowego.;
14) 215  zatwierdzenie ugody w sprawie odwołania do sądu ochrony konkurencji i konsumentów;
15) 216  wstrzymanie wykonania decyzji, w przypadku zawieszenia postępowania, na zgodny wniosek stron zamierzających zawrzeć ugodę w sprawie odwołania do sądu ochrony konkurencji i konsumentów.Adwokat Katowice Kamil Draga

« wróć do wpisów 
Adwokat Katowice
Prawa są jak pajęczyny, poprzez które przedostają się wielkie muchy,
a w których więzną małe
Monteskiusz


Kancelaria Adwokacka

adwokat Kamil Draga

ul. Wita Stwosza 7/217
40-040 Katowice

tel. kom. 506 227 786
tel. (fax) 32 494-05-40

Linki