Blog

« wróć do wpisów

Nowela kodeksu postępowania cywilnego – art. 477 1a

2019-10-10, Adwokat Katowice Kamil Draga

Od pewnego czasu obowiązuje już istotna część „wielkiej” noweli kodeksu postępowania cywilnego (pozostałe zmiany wejdą w życie na początku listopada br.), zatem warto przyjrzeć się tym zmianom, które albo będą miały największe znaczenie w praktyce sporów sądowych albo też stanowią zmiany dość znaczące i wprowadzające stosunkowo nowatorskie uregulowania.

Na początek nowe przepisy, które wprawdzie nie zostały wprowadzone wspomnianą „wielką” nowelą k.p.c., niemniej także w tym samym czasie stały się częścią porządku prawnego, a przy tym są bardzo ważne dla praw pracowników, toteż z pewnością dotyczą szerokiej grupy osób – dodano bowiem art. 4771a wprowadzający nieznane dotąd „żądanie ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy”, zgodnie z którym to przepisem: „W przypadku wystąpienia z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy, o którym mowa w art. 971 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 i 1043), jeżeli okaże się, że pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa jest niemożliwe, sąd rozpozna żądanie w postępowaniu nieprocesowym jako żądanie ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.”.

W powiązaniu z powyższym pozostaje także kolejny nowy przepis – mianowicie art. 4771b stanowiący, iż: „W wyroku uwzględniającym żądanie zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy, o którym mowa w art. 971 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, sąd określa treść świadectwa pracy zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy i przepisami wydanymi na podstawie art. 97 § 4 tej ustawy. Jeżeli określenie wszystkich faktów wymienionych w tych przepisach jest niemożliwe, w wyroku określa się co najmniej okres i rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy, zajmowane stanowiska oraz tryb rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a w sytuacji gdy określenie trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy również jest niemożliwe - wskazuje się, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.”. Nadto przepis ten wprowadza zasadę, że prawomocny wyrok zobowiązujący pracodawcę do wydania świadectwa pracy zastępuje to świadectwo, poza tym zasady te obowiązują także w sytuacji żądania sprostowania świadectwa pracy.


Adwokat Katowice Kamil Draga

« wróć do wpisów 
Adwokat Katowice
Prawa są jak pajęczyny, poprzez które przedostają się wielkie muchy,
a w których więzną małe
Monteskiusz


Kancelaria Adwokacka

adwokat Kamil Draga

ul. Wita Stwosza 7/217
40-040 Katowice

tel. kom. 506 227 786
tel. (fax) 32 494-05-40

Linki