Blog

« wróć do wpisów

Sprzedaż rybek akwariowych - przychód jak z działalności rolniczej

2023-04-01, Adwokat Katowice Kamil Draga

Tym razem rzecz nieco osobliwa, choć oczywiście dla zainteresowanych podatników niemniej poważna i doniosła, a mianowicie - jak opodatkowane są przychody ze sprzedaży rybek akwariowych. Czy hodowla takich rybek i ich sprzedaż to działalność rolnicza, co w konsekwencji pozwala przyjąć, że są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Na powyższe pytanie pismem z dnia 24 marca 2023r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (nr sprawy 0113-KDIPT2-1.4011.29.2023.2.RK) udzielił pytającej podatniczce odpowiedzi twierdzącej, podzielając jej stanowisko przedstawione przez nią we wniosku o udzielenie interpretacji.

Jak podała podatniczka - hoduje ona ryby akwariowe przede wszystkim z określonego jeziora w akwariach, które znajdują się na terenie jej gospodarstwa rolnego. Posiada dorosłe stada, w których jest wylęgarnia i podchowywanie ryb w celach dalszej odsprzedaży. Wielkość całej hodowli obecnie wynosi 54 000 dm3. Ryby w akwariach są podkarmiane karmą dla ryb i rozmnażają się same. Minimalny okres przechowywania ryb w podchowie to okres powyżej 2 miesięcy, po tym okresie ryby są odławiane i sprzedawane do sklepów akwarystycznych zajmujących się sprzedażą ryb akwariowych.

Natomiast dokonując analizy tej sytuacji pod kątem przepisów prawa Dyrektor stwierdził, co następuje:

- Działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:
1)miesiąc - w przypadku roślin,
2)16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
3)6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
4) 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt - licząc od dnia nabycia.,

- Nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym "załącznikiem nr 2".,

- W załączniku tym, tj. w ww. Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, pod poz. 15 widnieje: Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym, natomiast pod lit. j, ujęto hodowlę ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi.,

- Zatem aby hodowlę ryb akwariowych uznać za dział specjalny produkcji rolnej przede wszystkim musi ona odbywać się poza gospodarstwem rolnym oraz łączna objętość akwarium, w którym hodowane będą ryby akwariowe powinna przekraczać 700 dm3.

Konkludując - Dyrektor przyjął finalnie następujące stanowisko:

"Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że skoro minimalny okres przetrzymywania w podchowie ryb akwariowych to okres powyżej dwóch miesięcy, to uznać należy, że działalność w zakresie hodowli ryb akwariowych w akwariach na terenie prowadzonego gospodarstwa rolnego mieści się w przytoczonej powyżej definicji działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie będąc jednocześnie zaliczana do działów specjalnych produkcji rolnej. W konsekwencji, przychody ze sprzedaży ryb akwariowych są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.".

« wróć do wpisów 
Adwokat Katowice
Prawa są jak pajęczyny, poprzez które przedostają się wielkie muchy,
a w których więzną małe
Monteskiusz