Blog

« wróć do wpisów

Nowela kodeksu postępowania cywilnego – oczywista bezzasadność pozwu

2019-12-23, Adwokat Katowice Kamil Draga

Czy jest możliwe wszczęcie i prowadzenie sprawy przeciwko Skarbowi Państwa o szkodę spowodowaną nienależytym zapewnieniem bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej, które skutkowało przedostaniem się na nieruchomość statku kosmicznego Marsjan, a którzy dokonali określonych zniszczeń w zabudowaniach?

Otóż obecnie na szczęście już nie, gdyż ostatnia nowela wprowadziła przepis, który skutecznie blokuje takie absurdalne oraz niedorzeczne pozwy, nierzadko niestety kierowane przez osoby z zaburzeniami psychiki.

Przepisem tym jest art. 191 (1) w myśl którego:
§ 1. Jeżeli z treści pozwu i załączników oraz okoliczności dotyczących sprawy, a także faktów, o których mowa w art. 228, wynika oczywista bezzasadność powództwa, stosuje się przepisy § 2-4.
§ 2. Gdyby czynności, które ustawa nakazuje podjąć w następstwie wniesienia pozwu, miały być oczywiście niecelowe, można je pominąć. W szczególności można nie wzywać powoda do usunięcia braków, uiszczenia opłaty, nie sprawdzać wartości przedmiotu sporu ani nie przekazywać sprawy.
§ 3. Sąd może oddalić powództwo na posiedzeniu niejawnym, nie doręczając pozwu osobie wskazanej jako pozwany ani nie rozpoznając wniosków złożonych wraz z pozwem.
§ 4. Uzasadnienie wyroku sporządza się na piśmie z urzędu. Powinno ono zawierać jedynie wyjaśnienie, dlaczego powództwo zostało uznane za oczywiście bezzasadne. Wyrok z uzasadnieniem sąd z urzędu doręcza tylko powodowi z pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia środka zaskarżenia.

Bez wątpienia zakres czynności obciążających sąd w związku z takim pozwem jest zdecydowanie mniejszy, niż dotychczas, przede wszystkim cała sprawa może się zamknąć jednym postanowieniem wydanym na tzw. posiedzeniu niejawnym, więc nie ma potrzeby marnowania nawet jednego, nie wspominając o większej ilości terminów rozpraw na takie sprawy, unikając dzięki temu chociażby wzywania świadków – w omawianym przypadku np. 8 sąsiadów powoda, którzy podobno w jego mniemaniu mieli widzieć ów latający spodek oraz sposób, w jaki dokonał on zniszczeń.Adwokat Katowice Kamil Draga

« wróć do wpisów 
Adwokat Katowice
Prawa są jak pajęczyny, poprzez które przedostają się wielkie muchy,
a w których więzną małe
Monteskiusz


Kancelaria Adwokacka

adwokat Kamil Draga

ul. Wita Stwosza 7/217
40-040 Katowice

tel. kom. 506 227 786
tel. (fax) 32 494-05-40

Linki