Blog

« wróć do wpisów

Interpretacja podatkowa DKIS – pojęcie „transakcji” z art. 19 prawa przedsiębiorców

2020-05-05, Adwokat Katowice Kamil Draga

W wydanej niedawno interpretacji podatkowej na wniosek podatnika Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej dnia 16 kwietnia 2020r. zajął stanowisko w kwestii możliwości rozliczania w podatku dochodowym od osób prawnych wydatku, który został poniesiony w gotówce. Zaznaczyć tu trzeba, że podatnik może tą interpretację zaskarżyć do sądu administracyjnego, co ostatecznie może prowadzić do jaj zakwestionowania.

Jak sprawa się przedstawia – otóż podatnik będący spółką kapitałową planuje nawiązanie współpracy z podmiotem świadczącym usługi utrzymania czystości, w zakresie m.in. utrzymania czystości podłóg, pomieszczeń sanitarnych, elementów wyposażenia biura. Spółka rozważa podjęcie współpracy na podstawie ramowej umowy o współpracę, zawartej na czas nieokreślony. Umowa przewidywać będzie stałą ryczałtową miesięczną stawkę wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy, np. 2.000 zł brutto. Czynności wykonywane przez Usługodawcę dokumentowane będą comiesięcznymi fakturami. Wnioskodawca nie wyklucza, że w umowie zawarte zostanie postanowienie, zgodnie z którym Usługodawcy należne będzie dodatkowe wynagrodzenie w związku z wykonywaniem ponadplanowych zadań, nieobjętych podstawowym wynagrodzeniem. Dodatkowe zlecenie wykonywane będzie przez Usługodawcę na podstawie każdorazowego zamówienia usługi składanego przez Wnioskodawcę. Wynagrodzenie za dodatkowe czynności nie będzie dokumentowane odrębną fakturą.

W ocenie podatnika przez pojęcie „transakcji”, o której mowa w treści art. 19 Prawo przedsiębiorców w kontekście rozważanego modelu współpracy, należy rozumieć wartość pojedynczej faktury, tym samym w sytuacji gdy wartość tej faktury nie będzie przekraczać 15.000 zł brutto, Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zapłatę za tę fakturę, dokonaną przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników.

Powyższe stanowisko przez organ podatkowy zostało uznane za nieprawidłowe – z przyczyn m.in. następujących: „Odnosząc przedstawione zdarzenie przyszłe do powołanych wcześniej i mających zastosowanie w sprawie przepisów prawa należy zauważyć, że w zaprezentowanym modelu współpracy będziemy mieli do czynienia z sytuacją w której z dniem dokonania pierwszej płatności Wnioskodawca nie wie jak długo będzie trwała umowa (została zawarta na czas nieokreślony) i jaka będzie jej wartość. W momencie pierwszej płatności wiadomym jest natomiast, że w przypadku najkrótszego możliwego terminu obowiązywania umowy (tj. do czasu upływu przewidzianego okresu wypowiedzenia, który w zaprezentowanym modelu jest równy jednemu miesiącowi) limit obrotu gotówkowego nie zostanie przekroczony, w takim przypadku płatności do momentu przekroczenia limitu ustawowego mogą być dokonywane w gotówce. Należy wszakże podkreślić, że limitem objęte są także te płatności, które dotyczą dodatkowych wynagrodzeń wypłacanych w związku z wykonywaniem ponadplanowych zadań, gdyż możliwość zlecenia tych zadań, jak wskazano w opisie sprawy, będzie wynikać z łączącej strony umowy.”.Adwokat Katowice Kamil Draga

« wróć do wpisów 
Adwokat Katowice
Prawa są jak pajęczyny, poprzez które przedostają się wielkie muchy,
a w których więzną małe
Monteskiusz


Kancelaria Adwokacka

adwokat Kamil Draga

ul. Wita Stwosza 7/217
40-040 Katowice

tel. kom. 506 227 786
tel. (fax) 32 494-05-40

Linki