Warto wiedzieć - sprawy karne

Co to jest pozew i wniosek?
Pozew jest to pismo rozpoczynające postępowanie cywilne procesowe, w którym zawierasz swoje żądania względem strony przeciwnej. Odpowiednikiem pozwu w postępowaniu nieprocesowym jest wniosek.
Czy w każdym przypadku mogę skierować sprawę cywilną do sądu?
Są sytuacje, w których prowadzenie postępowania cywilnego jest niedopuszczalne. W takim przypadku złożenie w sądzie pozwu lub wniosku spowoduje konieczność jego odrzucenia przez sąd. Sąd odrzuci pozew lub wniosek, gdy:
 • droga sądowa jest niedopuszczalna (np. gdy właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd administracyjny)
 • sprawa o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami jest już w toku albo została prawomocnie osądzona
 • jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo gdy powód nie ma zdolności procesowej (czyli np. jest osobą niepełnoletnią, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy), albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie, zaś uchybienia te nie zostały uzupełnione
Czy przed wniesieniem pozwu muszę podjąć jakieś inne czynności?
Pamiętaj, aby przed złożeniem pozwu w sądzie wezwać swojego przeciwnika do dobrowolnego spełnienia Twojego żądania, pod rygorem skierowania sprawy do sądu cywilnego. Jest to istotne, ponieważ gdy Twój przeciwnik uzna Twoje żądanie w sądzie, przy jednoczesnym braku wezwania go do spełnienia żądania przed wytoczeniem powództwa, sąd może uznać, że Twój przeciwnik nie dał powodu do wytoczenia sprawy i obciążyć Cię kosztami postępowania.
Jak powinien wyglądać pozew lub wniosek?
Zarówno pozew, jak i wniosek, musi składać się z:
 • tytułu pisma (np. pozew o zapłatę, pozew o ustalenie nieważności umowy, wniosek o wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, wniosek o ubezwłasnowolnienie)
 • Twoich danych jako powoda lub wnioskodawcy (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania)
 • danych Twojego przeciwnika – pozwanego lub – jeżeli jesteś wnioskodawcą – dane uczestników (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania)
 • oznaczenia sądu, do którego pismo wnosisz
 • dokładnego określenia żądania, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenia wartości przedmiotu sporu (chyba że sprawa dotyczy oznaczonej kwoty pieniężnej)
 • uzasadnienia, zawierającego przytoczenie faktów na poparcie żądania
 • Twojego podpisu, ewentualnie podpisu Twojego pełnomocnika
 • załączników

Uwaga!!! Do sądu, poza egzemplarzem pisma w oryginale dla sądu, wnosimy tyle pism i załączników, ilu jest pozwanych lub uczestników. Oprócz tego wskazane jest sporządzenie przez Ciebie jeszcze jednej kopii dla siebie, aby otrzymać na niej potwierdzenie złożenia pisma (tzw. prezentatę). Niepisaną zasadą jest wnoszenie dowodów z dokumentów do sądu w oryginale. Niemniej sądy cywilne są pod tym względem liberalne i często akceptują kopie, zaś oryginałów żądają jedynie do wglądu na rozprawie. Dla skutecznego wniesienia pozwu lub wniosku konieczne jest ich opłacenie. Najlepiej, jeśli dowód uiszczenia opłaty dołączysz już do pozwu lub wniosku. Musisz również wiedzieć, że w sprawach dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jeśli jesteś pracownikiem lub ubezpieczonym i działasz bez adwokata lub radcy prawnego, pozew możesz zgłosić również w sądzie ustnie do protokołu.
Co to jest wartość przedmiotu sporu?
Wartość przedmiotu sporu jest to określona dla potrzeb postępowania cywilnego kwota pieniężna, stanowiąca roszczenie pieniężne powoda lub wartość prawa majątkowego będącego przedmiotem sporu. Wartość przedmiotu sporu nie obejmuje odsetek, pożytków i kosztów. W sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się (np. alimenty, czynsz za najem lokalu, wynagrodzenie za pracę) wartość przedmiotu sporu stanowi co do zasady suma świadczeń za jeden rok, wyjątkowo za cały okres ich trwania, jeżeli jest on krótszy niż rok. Prawidłowe określenie wartości przedmiotu sporu ma istotne znaczenie dla wysokości opłaty, właściwości sądu (czy Twoją sprawę będzie rozpatrywał sąd rejonowy, czy też okręgowy) lub dopuszczalności środka odwoławczego.
W jakich przypadkach pozew lub wniosek wymaga szczególnej formy?
Są sytuacje, w których Twój pozew lub wniosek powinien być sporządzony na urzędowym formularzu, który możesz pobrać z sądu.
Co to jest pozew wzajemny i kiedy mogę go wnieść do sądu?
Jako pozwany możesz realizować swoje prawo do sądu poprzez wniesienie powództwa wzajemnego. Powództwo wzajemne jest powództwem, które pozwany kieruje przeciwko powodowi w odpowiedzi na jego żądanie, zgłoszone w pozwie. Jest ono dopuszczalne wówczas, gdy pozostaje w związku z roszczeniem powoda (ze względu na okoliczności faktyczne obu spraw lub pewien związek prawny) lub nadaje się do potrącenia. Pozew wzajemny możesz zawrzeć w odpowiedzi na pozew, w sprzeciwie od wyroku zaocznego lub w osobnym piśmie, złożonym w sądzie nie później niż na pierwszej rozprawie.
Do którego sądu powinienem skierować pozew lub wniosek – rejonowego czy okręgowego?
Co do zasady sądem właściwym do rozpoznania sprawy cywilnej w pierwszej instancji jest sąd rejonowy. Pozew lub wniosek powinieneś skierować do sądu okręgowego w następujących sprawach:
 • o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia (gdzie właściwy jest sąd rejonowy)
 • o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych
 • o roszczenia wynikające z Prawa prasowego
 • o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75 000 zł, a w postępowaniu w sprawach gospodarczych 100 000 zł, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania i o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami oraz spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni
 • o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną
 • o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 • o ubezwłasnowolnienie
 • o separację i zniesienie separacji
Skąd mam wiedzieć, który sąd jest właściwy miejscowo do rozpoznania mojej sprawy?
Zasadą jest wnoszenie pozwu do sądu miejsca zamieszkania pozwanego lub sądu miejsca siedziby pozwanego (w przypadku osoby prawnej albo jednostki posiadającej lub nieposiadającej osobowości prawnej). Ale jak każda zasada, tak i ta ma dużo wyjątków. Do najważniejszych z nich należą:
 • w przypadku roszczeń alimentacyjnych oraz roszczeń o ustalenie ojcostwa pozew można wnieść do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej lub miejsca zamieszkania pozwanego
 • w przypadku spraw o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie oraz o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy pozew można wnieść do sądu właściwego dla miejsca wykonania umowy lub miejsca zamieszkania pozwanego
 • w przypadku roszczeń z czynu niedozwolonego pozew można wnieść do sądu, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie powodujące szkodę lub do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego
 • w przypadku spraw dotyczących własności, posiadania lub innych praw rzeczowych na nieruchomości pozew możesz wnieść jedynie do sądu właściwego dla miejsca położenia nieruchomości
 • w przypadku spraw dotyczących dziedziczenia lub zachowku pozew można wnieść wyłącznie do sądu właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli tego miejsca nie da się ustalić – do sądu właściwego dla miejsca położenia majątku spadkowego
 • w przypadku spraw ze stosunku małżeństwa (np. spraw o rozwód, separację na wniosek jednego z małżonków) sądem właściwym jest sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. W braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a gdy i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda
W przypadku postępowania nieprocesowego wniosek co do zasady składa się do sądu miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub sądu miejsca jego pobytu. W razie wątpliwości co do określania sądu właściwego miejscowo dla złożenia Twojego pozwu lub wniosku, uzyskaj informację na ten temat w punkcie informacyjnym w dowolnym sądzie. Musisz wiedzieć, że złożenie pozwu lub wniosku do niewłaściwego sądu nie spowoduje, że Twoja sprawa nie zostanie rozpoznana – sąd bowiem sam przekaże sprawę sądowi właściwemu.
Na kolejnych posiedzeniach moją sprawę prowadził zawsze inny sędzia – czy jest to dopuszczalne?
W toku postępowania cywilnego może zdarzyć się, że kolejne rozprawy będą prowadzone przez różnych sędziów. Sytuacja taka jest jak najbardziej zgodna z prawem. Pamiętaj jednak, że wyrok w Twojej sprawie może wydać wyłącznie sędzia, który uczestniczył w rozprawie poprzedzającej bezpośrednio wydanie wyroku.
Jakie orzeczenia w mojej sprawie może wydać sąd cywilny?
Sąd w trakcie postępowania wydaje szereg orzeczeń: wyroki (w tym wyroki zaoczne), postanowienia, nakazy zapłaty. W przypadku postanowień odróżnić musisz postanowienia wydawane w procesie oraz w postępowaniu nieprocesowym. Te pierwsze rozstrzygają kwestie proceduralne (np. odmowa zwolnienia od kosztów sądowych) i może na nie przysługiwać zażalenie, jeśli ustawa tak stanowi. Te drugie, z jednej strony rozstrzygają sprawę w sposób merytoryczny (np. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, ubezwłasnowolnieniu, zniesieniu współwłasności) i przysługuje na nie apelacja, z drugiej strony mogą rozstrzygać jedynie kwestie proceduralne i wówczas może od nich przysługiwać zażalenie, jeśli ustawa daje taką możliwość. Ponadto sędzia lub sąd mogą wydawać zarządzenia, które rozstrzygają kwestie porządkowe.
Czy przed złożeniem środka odwoławczego powinienem podjąć jakieś działania?
Zanim zdecydujesz się na złożenie apelacji, powinieneś najpierw wystąpić do sądu o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, od którego zamierzasz się odwołać. Wniosek taki musisz złożyć w ciągu tygodnia od dnia ogłoszenia orzeczenia lub, jeżeli w trakcie trwania postępowania byłeś pozbawiony wolności i nie miałeś pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego), w ciągu tygodnia od doręczenia Ci sentencji orzeczenia. Wniosek składa się do sądu, który wydał wyrok. W przypadku zażalenia również musisz zgłosić odpowiedni wniosek w terminie jednego tygodnia od dnia ogłoszenia postanowienia. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd doręczy Ci z urzędu, sporządzając od razu uzasadnienie w wypadku, gdy na to postanowienie przysługuje zażalenie.
Co powinienem zamieścić w apelacji?
Apelacja powinna zawierać:
 • tytuł pisma (apelacja)
 • Twoje dane jako powoda, pozwanego lub uczestnika (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania)
 • dane Twojego przeciwnika lub uczestników
 • oznaczenie sądu, do którego pismo wnosisz
 • w sprawach o prawa majątkowe – wartość przedmiotu zaskarżenia
 • oznaczenie wyroku, od którego wnosisz apelację, ze wskazaniem czy jest on zaskarżony w całości czy w części
 • zwięzłe przedstawienie zarzutów
 • uzasadnienie zarzutów
 • powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później
 • wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia
 • Twój podpis, ewentualnie podpis Twojego pełnomocnika
 • załączniki
Czy mam możliwość odwołania się od prawomocnego orzeczenia?
W niektórych sprawach, w razie wydania w Twojej sprawie prawomocnego orzeczenia przez sąd II instancji, masz możliwość wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Pamiętaj, że taka skarga musi zostać sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Nie jest możliwe wniesienie skargi kasacyjnej m.in. w sprawach:
 • o prawa majątkowe, gdy wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 50 000 zł (w sprawach gospodarczych – 75 000 zł, w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – z wyjątkami – 10 000 zł)
 • o rozwód, separację, alimenty, czynsz najmu lub dzierżawy, naruszenie posiadani
 • zniesienia współwłasności i działu spadku, jeżeli wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż 150 000 zł
Co mogę zrobić po doręczeniu mi przez sąd odpisu pozwu lub wniosku?
Jeśli jesteś pozwanym lub uczestnikiem, możesz wnieść do sądu odpowiedź na pozew lub odpowiedź na wniosek. W piśmie tym powinieneś zawrzeć swoje stanowisko w sprawie wraz z odpowiednią argumentacją. Pismo takie możesz wnieść najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszej rozprawy.
Czy w postępowaniu wszystko muszę robić osobiście, czy mogę korzystać z czyjejś pomocy?
W postępowaniu cywilnym możesz posiadać pełnomocnika. Może nim być jeden z pełnomocników zawodowych, czyli adwokat lub radca prawny. Oprócz tego pełnomocnikiem mogą być także m.in. rodzice, małżonek, zstępny (syn, wnuk), rodzeństwo, osoba przysposobiona (adoptowana).
Czy i jak mogę żądać ustanowienia pełnomocnika zawodowego?
Pełnomocnika zawodowego (adwokata lub radcę prawnego) możesz otrzymać na swój wniosek złożony na piśmie lub do protokołu. Sąd ustanowi Ci takiego pełnomocnika, zwalniając Cię jednocześnie z obowiązku ponoszenia opłaty za jego usługi, jeżeli uzna to za uzasadnione. Potrzeba taka może wynikać przykładowo z nieporadności strony w prowadzeniu swojej sprawy lub ze skomplikowanego charakteru sprawy. Składając wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, powinieneś przedłożyć oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o Twoim stanie rodzinnym, majątku, dochodach, źródłach utrzymania się. Wzór takiego oświadczenia otrzymasz w sądzie. Wypełniając powyższe oświadczenie powinieneś wskazać, że nie możesz, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Pamiętaj, że jeżeli okaże się, że pełnomocnik został Ci wyznaczony w sposób nieuzasadniony, będziesz musiał opłacić koszty jego usług. Ponadto ustanowienie adwokata lub radcy prawnego nie zwalnia Cię od obowiązku zwrotu kosztów przeciwnikowi w przypadku przegrania procesu.
Czy i jak mam przedstawiać sądowi dowody na poparcie swoich twierdzeń?
Postępowanie cywilne rządzi się specyficzną zasadą dowodową. Powód i pozwany, tudzież wnioskodawca i uczestnik, muszą sami dostarczać dowody sądowi. W zasadzie sąd nie prowadzi z urzędu postępowania dowodowego. Sam musisz dostarczyć sądowi dowody na poparcie swoich twierdzeń. W tym celu możesz składać wnioski dowodowe:
 • pisemnie – w pozwie, odpowiedzi na pozew, wniosku, odpowiedzi na wniosek, ewentualnie w osobnych pismach procesowych składanych w toku postępowania
 • ustnie – na rozprawie
Czy w trakcie postępowania mogę zajrzeć do akt celem sprawdzenia pewnych faktów, sporządzenia odpisów itd.?
Jako strona postępowania, masz pełne prawo do zapoznawania się w sekretariacie sądu z aktami swojej sprawy. To samo dotyczy sporządzania wyciągów i odpisów z akt, przy czym za sporządzone kserokopie z akt sprawy będziesz musiał zapłacić tzw. opłatę kancelaryjną. Za zwykłą kserokopię strony z akt będziesz musiał zapłacić 1 zł, zaś za odpis poświadczony 6 zł za stronę.
Czy jako świadek muszę mówić prawdę i odpowiadać na wszystkie pytania sądu?
Jako świadek jesteś zobowiązany do mówienia w sądzie wyłącznie prawdy. Przed przesłuchaniem zostaniesz uprzedzony przez sąd o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań – za mówienie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Ponadto może zostać odebrane od Ciebie przyrzeczenie, o treści: „świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że będę mówił szczerą prawdę, niczego nie ukrywając z tego, co mi jest wiadome”. Nawet gdy sąd nie odbierze od Ciebie przyrzeczenia, i tak jesteś zobowiązany mówić prawdę, pod groźbą odpowiedzialności karnej. Masz możliwość odmowy złożenia zeznań, jeżeli jedną ze stron jest Twój małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia. Prawo to nie przysługuje Ci jedynie w sprawach o prawa stanu, czyli dotyczących stosunków małżeńskich oraz między rodzicami a dziećmi, z wyjątkiem spraw o rozwód.
Co zrobić w sytuacji, gdy termin upłynął?
Konsekwencją niedotrzymania terminu jest bezskuteczność czynności procesowej podjętej po upływie terminu – sąd potraktuje Twoją czynność tak, jakbyś jej w ogóle nie dokonał. Jeżeli niedotrzymanie terminu nie wynikało z Twojej winy, np. na skutek wypadku przebywałeś w szpitalu, a jednocześnie brak czynności procesowej powoduje powstanie dla Ciebie ujemnych skutków procesowych (np. nie możesz się odwołać od niekorzystnego wyroku), możesz złożyć wniosek o przywrócenie terminu. Wniosek taki powinieneś złożyć w terminie tygodnia od czasu ustania przeszkody uniemożliwiającej Ci dokonanie czynności w terminie, zaś wraz z wnioskiem musisz dokonać tejże czynności (czyli np. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia apelacji musisz złożyć samą apelację). Pamiętaj, aby we wniosku starać się udowodnić, że niedotrzymanie terminu nie wynikało z Twojej winy. Musisz również wiedzieć, że nie jest możliwe przywrócenie terminu do złożenia środka odwoławczego od wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa, rozwód lub ustalającego nieistnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po uprawomocnieniu się wyroku nowy związek małżeński.
Jakie mogą być skutki mojego niestawiennictwa w sądzie?
Po pierwsze, sąd może zawiesić postępowanie, jeżeli ani Ty, ani Twój przeciwnik nie stawiliście się na rozprawie, zaś ustawa nie przewiduje możliwości prowadzenia postępowania. Ponadto sąd może zawiesić postępowanie, jeżeli będąc powodem nie stawisz się w sądzie i nie zażądałeś rozpoznania sprawy pod swoją nieobecność, zaś pozwany nie zgłosił wniosku o rozpoznanie sprawy. Po drugie, Twoja nieobecność nie będzie przeszkodą do ogłoszenia przez sąd wyroku. Po trzecie, jeśli występujesz w charakterze pozwanego i nie stawisz się na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierzesz w niej udziału (czyli np. nie podejmujesz żadnych czynności przed sądem, zachowując się w sposób całkowicie bierny), sąd wyda wyrok zaoczny, przyjmując za prawdziwe twierdzenia powoda (chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości lub zostały przytoczone w celu obejścia prawa). Wydanie wyroku zaocznego nie będzie możliwe, gdy zażądałeś przeprowadzenia rozprawy także podczas swojej nieobecności lub składałeś już w sprawie wyjaśnienia ustnie lub na piśmie. Ponadto wyroku zaocznego nie można wydać w postępowaniu nieprocesowym. Po czwarte, jeżeli jako strona w postępowaniu dotyczącym spraw małżeńskich (np. o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa) zostaniesz wezwany do osobistego stawiennictwa w sądzie i nie wypełnisz tego obowiązku, sąd może Cię skazać na grzywnę w wysokości do 1000 zł.
Czy są sytuacje, gdy nie muszę ponosić kosztów postępowania?
Tak, są sytuacje, w których strona postępowania nie ma obowiązku zapłaty kosztów sądowych. Dotyczy to m.in. strony, która:
 • dochodzi ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń z tym związanych
 • dochodzi alimentów
 • wnosi o uznanie postanowień umownych za niedozwolone
 • została zwolniona przez sąd od kosztów sądowych
Co mam zrobić, jeśli nie stać mnie na ponoszenie kosztów postępowania?
Jeśli nie stać Cię na ponoszenie kosztów postępowania, możesz złożyć do sądu wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. W wyniku uwzględnienia Twojego wniosku sąd może:
 • zwolnić Cię od ponoszenia kosztów sądowych w części – jeżeli jesteś w stanie ponieść tylko część kosztów, zaś pozostałej części nie jesteś w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny; może to np. polegać na zwolnieniu od określonej kwoty lub opłaty, czy też ułamkowej lub procentowej części kosztów
 • zwolnić Cię w całości od kosztów sądowych – jeżeli nie jesteś w stanie ponieść ich bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny
Co mogę uczynić, jeśli osoba, która przegrała proces, nie chce wykonać orzeczenia sądu?
Orzeczenie wydane w postępowaniu cywilnym powinno być wykonane. Jeżeli strona, która przegrała postępowanie, nie chce dobrowolnie zastosować się do treści orzeczenia, możesz wszcząć postępowanie egzekucyjne. Ma ono na celu przymusową realizację praw i obowiązków stron wynikających m.in. z orzeczenia sądu. Prowadzone jest przez komornika sądowego pod nadzorem sądu.
Co powinienem uczynić, aby wszcząć postępowanie egzekucyjne?
Do wszczęcia postępowania egzekucyjnego konieczne jest posiadanie przez Ciebie tytułu egzekucyjnego. Tytułem takim jest m.in.: prawomocne orzeczenie sądu, orzeczenie podlegające natychmiastowemu wykonaniu (nawet nieprawomocne), ugoda zawarta przed sądem, prawomocne orzeczenie referendarza sądowego, orzeczenie referendarza sądowego podlegające natychmiastowemu wykonaniu (nawet nieprawomocne), wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem, ugoda zawarta przed mediatorem. Posiadany tytuł egzekucyjny musisz zamienić w tytuł wykonawczy, czyli wystąpić do sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Klauzula taka będzie zawierać stwierdzenie i tym samym informację dla komornika, że posiadany przez Ciebie tytuł uprawnia Cię do prowadzenia egzekucji. Posiadany przez Ciebie tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności będzie nosił miano właśnie tytułu wykonawczego. Dopiero on jest podstawą prowadzenia egzekucji. Jeżeli już posiadasz tytuł wykonawczy, to możesz skierować do sądu lub komornika, stosownie do Twojego wyboru, wniosek o wszczęcie egzekucji.
« wróć

Źródło: - „Prawa i obowiązki obywatela w sądzie i prokuraturze” - broszura wydana w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Adwokat Katowice
Prawa są jak pajęczyny, poprzez które przedostają się wielkie muchy,
a w których więzną małe
Monteskiusz